Résultats des Votes : Tunis 1
  Ciconcription   Candidat   Nbre Pourcentage
   Tunis 1    Youssef Chahed 0 0
   Tunis 1    Omar Mansour 0 0
   Tunis 1    Said Aidi 0 0
   Tunis 1    Moncef Marzouki 0 0
   Tunis 1    Safi Saïd 0 0
   Tunis 1    Mongi Rahoui 0 0
   Tunis 1    Salma Elloumi 0 0
   Tunis 1    Hamadi Jebali 0 0
   Tunis 1    Elyes Fakhfakh 0 0
   Tunis 1    Seif Eddine Makhlouf 0 0
   Tunis 1    Hamma Hammami 0 0
   Tunis 1    Abdelkarim Zbidi 0 0
   Tunis 1    Abir Moussi 0 0
   Tunis 1    Lotfi Mraihi 0 0
   Tunis 1    Mohamed Abbou 0 0
   Tunis 1    Abid Briki 0 0
   Tunis 1    Nabil Karoui 0 0
   Tunis 1    Kais Said 0 0
   Tunis 1    Abdelfattah Mourou 0 0
   Tunis 1    Néji Jalloul 0 0
   Tunis 1    Mehdi Jomaa 0 0
   Tunis 1    Hechmi Hamdi 0 0